1. KINTO Flex
 2. Sådan virker det
 3. Vilkår og betingelser

KINTO Flex - Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser – KINTO Flex

24-01-2021

1. INDLEDNING

1.1 Disse vilkår ("Vilkår") gælder for leje af person- og varebiler gennem KINTO, der er ejet og drevet af Toyota Motor Europe NV/SA og/eller Toyota Danmark A/S.  

1.2 KINTO kan kontaktes på: KINTO, Toyota Danmark A/S, Dynamovej 10, 2860 Søborg, e-mail: contact@kinto-mobility.dk, telefon +45 80 20 30 40.

1.3 Leje gennem KINTO Flex Tjenesten er korttids leasing tilgængelig for fysiske personer og inkluderer moms, fabriksanbefalede tjenester, grøn ejendomsskat og forsikring.

1.4 Disse Vilkår omfatter KINTO Flex Tjenesten.

2. DEFINITIONER

2.1 Ved "Konto" forstås din konto, der er tilgængelig via KINTO Flex’s online bestillingssystem.

2.2 Ved "Tilknyttet selskab" forstås enhver enhed, der direkte eller indirekte kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med en anden enhed.

2.3 Ved "App" forstås mobilapplikationen til iPhone og Android designet og ejet af TDK og/eller TME, der giver adgang til Tjenesten (inklusive relateret dokumentation, indhold, materiale, digitale billeder, stockfotografier, clipart, skrifttyper, lyde eller andre kunstneriske værker leveret i forbindelse hermed),

2.4 Ved "KINTO Flex’s online bestillingssystem" forstås Hjemmesiden og App (alt efter hvad der er relevant).

2.5 Ved "Tjeneste" forstås KINTO Flex-tjenesten, der er stillet til din rådighed via KINTO Flex’s online bestillingssystem bestående af et brugervenligt bestillingssystem til leje af et køretøj til din egen brug.

2.6 Ved "Support" forstås levering af supporttjenester fra enten os, et af vores Tilknyttede Selskaber eller en Tredjepartstjenesteudbyder til din brug af Tjenesten i overensstemmelse med pkt. 9 nedenfor.

2.7 Ved "Vilkår" forstås nærværende vilkår.

2.8 Ved "TDK" forstås Toyota Danmark A/S, et aktieselskab, der er stiftet i henhold til dansk lovgivning, med hjemsted på Dynamovej 10, 2860 Søborg, Danmark, og registreret under CVR-nr. 48456316.

2.9 Ved "Tredjepartsudbyder" forstås enhver anden tjenesteudbyder end TDK, TME eller andre af ​​vores Tilknyttede Selskaber, og som medvirker til at levere Tjenesten eller Support til dig.

2.10 Ved "TME" forstås Toyota Motor Europe NV/SA, et selskab med begrænset ansvar registreret under belgisk lov, med hjemsted på Avenue du Bourget 60, 1140 Bruxelles, Belgien, og registreret i Crossroads Bank of Enterprises under registreringsnummer 0441.571.714.

2.11 Ved "Hjemmeside" forstås den Hjemmeside, der er tilgængelig på https://www.kinto-mobility.dk/kinto-flex.

2.12 Ved "Bruger", "dig" eller "din" forstås enhver fysisk eller juridisk person, der abonnerer på Tjenesten via en Konto.

2.13 Ved "KINTO", "vi", "os" og "vores" forstås, afhængigt af konteksten, TME eller TDK.

3. BRUG AF VORES APP

3.1 App’en er licenseret til dig, ikke solgt til dig. Du kan gratis installere eller få adgang til App’en (med undtagelse af de potentielle omkostninger, der opkræves af din mobil­operatør) på din mobile enhed.

3.2 Med forbehold for din accept og overholdelse af disse Vilkår giver vi dig hermed en begrænset, ikke-eksklusiv licens, som hverken kan viderelicenseres eller videre­overføres (alt efter hvad der er relevant) til (a) at installere eller få adgang til App’en på en eller flere kompatible mobilenhed(er), som du ejer eller har legitim råderet over, og (b) at bruge App’en til at få adgang til Tjenesten, se dokumentation, materiale, information og data, der gøres tilgængeligt for dig via App’en, og (c) at indtaste data og anden information via App’en.

3.3 Den internetforbindelse, der kræves for at kunne bruge App’en, og de eventuelle omkostninger (f.eks. udgifter til mobildata), der er forbundet med din brug af App’en, er alene dit ansvar og sker udelukkende for din regning. Overførsel og modtagelse af realtidsopdateringer til og fra App’en kræver en online-forbindelse (f.eks. Wi-Fi, 3G, 4G, 5G, LTE) mellem din mobile enhed og Internettet. Udgifterne hertil er et anliggende mellem dig og din kommunikationstjenesteudbyder i henhold til jeres indbyrdes aftale og til udbyderens gældende betalingsbetingelser.

3.4 Opdateringer, fejlrettelser, forbedringer eller forbedringer af funktioner eller andre data vedrørende App’en sendes til dig til download på din mobile enhed.

3.5 Alle Immaterielle Rettigheder, titel, adkomst og interesse i og som vedrører App’en og den software, der understøtter Tjenesten, tilhører TME og/eller TDK og/eller vores licensgivere.

3.6 Du må ikke, hverken i eget navn eller gennem andre, (a) sælge, leje, lease, videresælge, udlåne eller på anden måde give adgang til App’en til nogen tredjepart; (b) uden vores forudgående samtykke genskabe komponenter, dekompilere, ændre, adskille eller udarbejde enheder, som er afledt af App’en; (c) forsøge at rekonstruere eller finde kildekode eller underliggende ideer, algoritmer, filformater, datastrukturer eller andre aspekter af App’en; (d) fjerne, ændre eller tilsløre produkt- eller tjeneste-identifikatorer, copyright, varemærke eller anden angivelse om immaterielle rettigheder eller meddelelser, instruktioner, ansvarsfraskrivelser eller andre kendetegn fra nogen del af App’en; (e) overføre eller på anden måde udsætte App’en for virus, orm, trojansk hest, tidsbombe, webfejl, spyware eller enhver anden computerkode, fil eller program, der kan eller er beregnet til at skade eller kapre driften af hardware, software eller telekommunikationsudstyr, eller enhver anden faktisk eller potentielt skadelig, forstyrrende eller invasiv kode eller komponent; (f) sælge, licensere eller med kommercielt formål udnytte brugen af eller adgangen til App’en; (g) overføre eller videregive din kontoadgangskode, heller ikke midlertidigt, til en tredjepart; (h) bruge App’en til ulovligt, umoralsk eller uautoriseret formål, (i) bruge App’en til ikke-personlige eller kommercielle formål uden vores eller vore Tilknyttede Selskabers udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke, eller (j) tilgå eller bruge Tjenesten til bedragerisk, kriminel, ærekrænkende, chikanerende eller skadevoldende formål eller til at deltage i eller fremme ulovlig aktivitet eller at bryde, krænke eller overtræde tredjemands immaterielle ejendomsret, privatliv eller andre rettigheder eller immaterielle rettigheder.

3.7 Varemærker ejes eller kontrolleres af Toyota Group, uanset om de indgår i App’en eller ej, og logoer relateret til ovenstående er Toyota Groups varemærker eller servicemærker, der ejes af os eller vores licensgivere. Bortset fra det, der kræves for din brug af og adgang til App’en og Tjenesten, har du ikke ret til at bruge sådanne mærker uden tilladelse fra den respektive ejer. Du må ikke fjerne, tilsløre eller ændre nogen af de beskyttede meddelelser, der er påført eller indeholdt i App’en eller i tjenester relateret til App’en.

3.8 "Immaterielle Rettigheder" skal forstås som alle juridiske rettigheder eller interesser, der er godtgjort ved eller er indeholdt i: (a) enhver idé, design, koncept, teknik, opfindelse, opdagelse eller forbedring, uanset patenterbarhed, men inklusive patenter, patentansøgninger, forretningshemmeligheder og know-how; (b) ethvert forfatterværk, uanset om det kan ophavsretsbeskyttes, men inklusive ophavsret og eventuelle moralske rettigheder anerkendt ved lov; (c) ethvert varemærke, handelsnavn eller servicemærke og (d) alle andre immaterielle rettigheder, ejendomsret, ejendomsret eller lignende rettigheder, herunder tilhørende goodwill, og i hver enkelt tilfælde på global basis.

3.9 Alle produkter og tjenester, der er annonceret i App’en, kan trækkes tilbage eller ændres når som helst uden varsel. Kontakt din autoriserede forhandler for oplysning om tilgængelighed og produkt- og tjenestespecifikation, inden du bestiller dem. Alle priser, der vises i App’en, er anbefalede detailpriser. Priser vedrørende finansieringspakker er alene vejledende og er underlagt disses vilkår og betingelser. Det betyder, at prisen for finansieringspakker kan afvige fra den faktiske pris, der oplyses af en officiel forhandler for et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste.

4. UDBUD AF TJENESTERNE

4.1.1 KINTO Flex udbydes på lejebasis til forbrugere, der er oprettet som brugere i KINTO Flex’s online bestillingssystem, og som til enhver tid opfylder betingelserne i disse Vilkår.

5. OPRETTELSE SOM BRUGER

5.1 For at blive oprettet som KINTO Flex Bruger, skal personen registrere sig i KINTO Flex’s online bestillingssystem og oprette en KINTO Flex Konto.

5.2 Ved oprettelsen skal Brugeren oplyse navn, kørekortnummer, fødselsdato, privatadresse, telefonnummer, personlig e-mailadresse og betalingsoplysninger. Derudover skal Brugeren uploade en kopi af sit kørekort sammen med et foto af Brugeren selv, hvoraf også forsiden af kørekortet fremgår.

5.3 For at være berettiget til at bruge Tjenesten skal Brugeren opfylde alle følgende betingelser:

 • være mellem 22 og 80 år.
 • på nøjagtig, sandfærdig og fyldestgørende måde afgive alle persondata og anden obligatorisk information og dokumentation, der udbedes under brugerregistrerings­processen (anden data kan eventuelt udbedes på frivillig basis).
 • acceptere disse Vilkår og alle opdaterede vilkår ved at sætte kryds i feltet i KINTO Flex’s online bestillingssystem.
 • være indehaver af et gyldigt kørekort, kategori B eller tilsvarende, som er udstedt inden for Den Europæiske Union (kørekort udstedt udenfor Den Europæiske Union og/eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Schweiz accepteres alene, hvis de ledsages af en international køretilladelse eller en gyldig oversættelse af det nationale kørekort), der gælder i mindst 12 måneder.
 • ikke at have fået dom for kørsel under indflydelse af alkohol eller stoffer i de seneste to år, inden abonnementet på Tjenesten indgås.

5.4 Det er dit ansvar at beskytte din adgangskode til brug af Tjenesten og forhindre unødig brug eller adgang fra tredjeparter. I tilfælde af tab eller mistanke om tab af en af dine adgangskoder, skal du straks lave nye adgangskoder, eller - hvis det ikke er muligt - enten bruge indstillingen Glemt Kodeord i App’en eller underrette os med det samme, så vi kan træffe passende foranstaltninger. I pkt. 1.2 beskrives, hvordan du kontakter os.

5.5 Du er til enhver tid ansvarlig for rigtigheden af ​​persondata eller andre data, der leveres til os under registreringsprocessen, og vi kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for tab eller skade, en part måtte lide som følge af forfalskning af og unøjagtighed i de af dig til brug for registreringen leverede oplysninger og dokumentation. Hvis du har brug for at ændre personlige oplysninger på din konto, bedes du kontakte os hurtigst muligt, så vi kan foretage de nødvendige ændringer.

5.6 Registrering sker ikke automatisk. Accept af din registrering er betinget af vores godkendelse efter eget skøn og/eller yderligere kriterier, der fra tid til anden fastlægges af os og/eller vores Tilknyttede Selskaber og/eller vores/deres forsikrings­udbydere.

5.7 I tilfælde af at vi (eller et af vores Tilknyttede Selskaber) af en eller anden grund ikke kan validere ​​de dokumenter, du har leveret, kan vi forlange, at du sender disse dokumenter en gang til med henblik på validering. Hvis du under registreringsprocessen ved en fejl uploader en forkert dokumentation, skal du ringe til vores supporttjeneste, hvis nummer vil fremgå, når du har tilmeldt dig App’en.

5.8 Hvis du mister eller ødelægger ​​den mobile enhed, som App’en er downloadet på, skal du straks meddele os dette, så vi kan blokere App’en, så forkert brug heraf undgås. Du får besked via e-mail om, at brug af A​pp’en er blokeret. Får vi ikke besked om tab eller ødelæggelse af din mobilenhed, vil du blive holdt ansvarlig for eventuelle skader, der kan være forårsaget af denne grund, især hvis tabet medfører risiko for tyveri, beska­digelse eller misbrug af et køretøj.

5.9 Mister du dit kørekort eller afmeldes dette, vil retten til at bruge denne service straks blive suspenderet i den periode, hvor kørekortet er mistet eller tilbagetrukket. Du skal uden unødig forsinkelse give os besked om suspensionen eller begrænsning i din ret til at føre et køretøj, om virkningen af ​​et eventuelt kørselsforbud eller midlertidig tilbagetrækning eller tilbageholdelse af dit kørekort. Når kørekortet er blevet fornyet eller genskabt efter tilbagetrækningen, skal du skal validere det for at kunne begynde at bruge Tjenesten igen.

5.10 Vi forbeholder os ret til at afvise registrering, hvis vi har grund til at tro, at du ikke vil respektere disse Vilkår, eller hvis der opstår mistanke om uautoriseret, svigagtig eller forkert brug af dine adgangskoder. Du har i så tilfælde ikke ret til at klage eller kræve erstatning.

6. LEJE

6.1 Al leje af biler sker via KINTO Flex’s online bestillingssystem.

6.2 For at afhente, åbne, bruge og aflevere en lejet bil skal Brugeren downloade App’en.

6.3 Brugeren logger ind på KINTO Flex’s online bestillingssystem med sit personlige login og opretter en lejeaftale for en bestemt bil i en bestemt lejeperiode. Brugeren modtager derefter en bekræftelse på den oprettede lejeaftale på den e-mailadresse, som blev registreret af Brugeren i KINTO Flex’s online bestillingssystem. Køretøjet skal være bestilt, før det kan afhentes. Et køretøj kan kun bruges, hvis det er bestilt på forhånd, og Brugeren har modtaget en ordrebekræftelse.

6.4 Brugeren kan ikke annullere bestillingen.

6.5 Der skal betales for den uopsigelige del af lejeperioden, selv om køretøjet ikke afhentes.

7. AFHENTNING AF BILEN

7.1 Brugeren skal afhente køretøjet hos en KINTO Flex-forhandler. Kun fysiske nøgler udleveres.

7.2 Inden bilen tages i brug, skal Brugeren undersøge bilens stand. Indvendigt tjekkes advarselslamper, og fejl skal afhjælpes inden kørsel. Udvendigt tjekkes for skrammer, buler, punkteringer o.l.

7.3 Eventuelle fejl og mangler indberettes via App’en.

7.4 Brugeren må ikke anvende bilen, hvis den fremstår skadet og/eller i ikke forskriftsmæssig stand, eller hvis der opleves køretekniske problemer. Gør Brugeren os ikke opmærksom på skader og mangler inden brug af bilen, hæfter Brugeren for sådanne eventuelle skader og mangler ved bilen.

8. AFLEVERING AF BILEN

8.1 Brugeren skal senest aflevere bilen ved lejeperiodens udløb.

8.2 Aflevering er korrekt foretaget, hvis følgende er opfyldt:

 • Bilen skal returneres til den samme KINTO Flex-forhandler, hvor bilen blev udleveret.
 • Bilen indeholder alle nødvendige papirer og nøgler.
 • Bilen er inspiceret for skrammer, buler, kontrollamper, fejl og mangler,  og disse er rapporteret ved at kontakte os som angivet i pkt. 12.
 • Bilen indeholder alt dertil hørende udstyr.
 • Bilen er tømt for affald og personlige ejendele.
 • Bilen fremtræder i samme stand som ved udleveringen.

8.3 Hvis køretøjet returneres efter afslutningen af ​​en aftalt lejeperiode, opkræves et tillæg ud over en yderlig lejebetaling for den ekstra periode. Brugeren skal kontakte kundeservice og informere dem om forsinkelsen.

8.4 Hvis rengøring af bilen udover almindelig støvsugning og vask er nødvendig, betaler Brugeren alle omkostninger herved.

9. SUPPORT

9.1 Tjenesten inkluderer assistance  i rimeligt omfang 24/7 ved din brug af Tjenesten, App’en og køretøjet, inklusive, men ikke begrænset til, vejassistance.

9.2 Hvis dit behov for Support (inklusive vejassistance) opstår som følge af en overtrædelse af disse Vilkår eller en overtrædelse af trafikreglerne, kan du blive debiteret for supportomkostningerne.

10. PRIS OG BETALING

10.1 Prisen for leje af køretøjer er baseret på den valgte model, eventuelle tilvalg samt antallet af kørte kilometer. Kilometerprisen beregnes i henhold til de satser, der gælder på kørselstidspunktet. Aktuelt gældende priser er offentligt tilgængelige på Webstedet. Der skal betales et basisgebyr inklusive et maksimeret antal tilgængelige kilometer. Derudover opkræves et gebyr for enhver kørt kilometer, der overstiger det aftalte antal maksimums kilometer.

10.2 Brugeren vil blive informeret om de gældende priser for lejen på det tidspunkt, hvor reservationen foretages.

10.3 Brugeren vil blive opkrævet omkostningerne ved lejen, og leje og eventuelle gebyrer og tillæg trækkes månedligt på det debit-/kreditkort, som Brugeren registrerede på tidspunktet for oprettelsen af ​​sin Konto. Når køretøjet er returneret korrekt, modtager Brugeren en faktura på den e-mailadresse, der blev angivet på tidspunktet for oprettelsen af ​​Kontoen.

10.4 Første betaling bliver trukket 3 dage efter bestillingen, hvis bestillinger er til hurtigst mulig levering, dog ikke senere end bilens leveringstidspunkt. Ved bestillinger til senere levering, trækkes første betaling 14 dage inden aftalt levering.

10.5 Hvis betalingen er forsinket, sendes en påmindelse, og der opkræves et forsinkelsesgebyr på DKK 100 til forbrugere og DKK 250 til erhvervsdrivende. Desuden har vi ret til at nægte Brugeren adgang til KINTO Flex's online bestillingssystem, indtil betaling sker. I tilfælde af forsinket betaling forbeholder vi os også retten til at opkræve renter på forsinket betaling og betaling af afholdte omkostninger.

11. BRUG AF BILEN

11.1 Brug af bilen skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende prislister, instruktionsbøger, forsikringsbetingelser samt nærværende Vilkår. Hvis køretøjet ikke anvendes i overensstemmelse med disse Vilkår, kan vi opsige en specifik leasingaftale uden varsel og kræve betaling for den resterende del af den aftalte leasingperiode. I så fald skal køretøjet returneres med det samme.

11.2 Lejeaftalen her en øvre grænse for antal tilladte kilometer. Ekstra kilometer opkræves separat.

11.3 Brugeren betaler selv for eget brændstof, m.v.

11.4 Køretøjet kan føres af et husstandsmedlem, forudsat at dette medlem opfylder alle krav til brugen af et køretøj under disse Vilkår.

11.5 Bilen må kun føres af Brugeren, hvis Brugeren har gyldig ret til at føre bilen og ikke har fået inddraget, frakendt, indskrænket sit kørekort eller mistet evnen til at føre en bil på forsvarlig vis.

11.6 Brugeren må ikke benytte bilen i ulovligt øjemed eller på ulovlig måde, herunder efter indtagelse af alkohol, narkotika eller anden form for rusmiddel, der nedsætter dømmekraften eller reaktionsevnen.

11.7 Omkostninger, afgifter, parkerings- eller andre bøder, som pålægges som følge af overtrædelse af færdselsloven eller i øvrigt i forbindelse med brugen af bilen, opkræves hos Brugeren. Vi kan opkræve og betale sådanne afgifter eller bøder fra det betalingskort, som Brugeren har oplyst i forbindelse med oprettelsen af Konto. I tillæg kan vi opkræve et administrationsgebyr på DKK 200.

11.8 Vi kan give politiet oplysning om hvilken Bruger, der i et bestemt tidsrum har benyttet bilen.

11.9 Nøglen må ikke overdrages eller kopieres. Brugeren er ansvarlig for forsvarlig opbevaring af nøgler. Er nøglen blevet kopieret, skal Brugeren afholde alle omkostninger til udskiftning af låse og fremstilling af nye nøgler til bilen.

11.10 Hvis Brugeren anvender køretøjet i strid med betingelserne i disse Vilkår, ophører brugerens ret til at leje biler gennem KINTO Flex uden yderligere varsel.

11.11 Under din brug af et køretøj, skal du (alle krav er gældende):

 • afhente køretøjet hos den aftalte KINTO Flex-forhandler, og parkere det samme sted ved aflevering og senest på det aftalte tidspunkt; alle slags lys skal slukkes, og køretøjet skal være i samme stand, som da det blev modtaget (undtagen almindeligt slitage hidrørende fra korrekt brug). I tilfælde af at køretøjet ikke kan sikres i samme stand, når det returneres, eller i tilfælde af, at du returnerer køretøjet senere end til den aftalte tid, skal du straks kontakte os for at meddele os ethvert relevant problem, der er opstået.
 • kontrollere, at alle ejendele er behørigt fjernet fra køretøjet, når det returneres. Vi kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for personlige ejendele, som er gået tabt, blevet stjålet eller beskadiget.
 • altid have et gyldigt kørekort på dig, mens du bruger et køretøj.
 • overholde alle juridiske krav vedrørende drift og brug af køretøjet.
 • holde køretøjet i perfekt stand efter vedligeholdelsesinstruktionerne i bruger­manualen og i garantibogen. Enhver skade på køretøjet, som er forårsaget af usædvanlig eller forkert brug (uagtsomhed, brud på tilbehør, tab af nøgler, osv.), forudsat at det ikke er dækket af forsikringen, vil derfor berettige os eller ​​vores Tilknyttede Selskaber til at kræve erstatning for de tab, der er lidt. Dette inkluderer brug af den rigtige type brændstof til køretøjet. I tilfælde af en fejl forbeholder vi os ret til at opkræve ekstra omkostninger, blandt andet baseret på de omkostninger, vi ville blive påført, hvis køretøjet skal udskiftes med et køretøj i god stand.
 • straks standse det reserverede køretøj, hvis en alarm lyser på instrumentbrættet, og derefter kontakte os for en vurdering af, om fortsat kørsel er forsvarligt.
 • uden unødig forsinkelse underrette os om skader, der skyldes voldelige handlinger eller ulykker, som du bliver bekendt med før, under eller efter bestillingen.
 • tage passende skridt ved afslutningen af ​​brugen af ​​køretøjet for at undgå tyveri, altid rulle vinduerne op og låse med centrallåsen.
 • ved tyveri af køretøjet straks informere os om køretøjets stand og melde tyveriet til det lokale politi.

11.12 Under din brug af et køretøj må du ikke (alle krav er gældende):

 • føre køretøjet under påvirkning af alkohol, stoffer eller medicin, der forringer din evne til at køre.
 • bruge køretøjet til transport af dyr (dvs. hunde).
 • ryge eller lade andre ryge, drikke eller spise i køretøjet.
 • efterlade køretøjet under utilstrækkelige hygiejniske forhold.
 • tillade nogen tredjepart at køre bilen eller videregive dine adgangsdata til tredjeparter, selv når disse tredjeparter også er brugere af Tjenesten.
 • transportere børn eller babyer uden korrekt hævning af sædet eller brug af barnesæde, og ved behørig overholdelse af producentens anvisninger vedrørende installation af babysæder.
 • deaktivere passagerairbag eller på nogen måde ændre køretøjets geolokaliserings-, overvågnings- og kontrolværktøjer.
 • foretage nogen form for æstetisk eller teknisk ændring i køretøjet uden vores udtrykkelige, forudgående, skriftlige samtykke.
 • installere reservedele og tilbehør i køretøjet eller foretage nogen form for reparation heraf uden vores udtrykkelige forudgående, skriftlige samtykke.
 • bruge køretøjet til lejet transport af passagerer eller varer.
 • bruge køretøjet til ulovlige formål eller på en ulovlig måde, herunder efter indtagelse af alkohol, narkotiske stoffer eller andre rusmidler, der forringer dømmekraft eller evne til at reagere.
 • videreudleje af køretøjet.
 • bruge køretøjet til konkurrencer, løb eller nogen anden form for testkørsel.
 • trække andre køretøjer.
 • køre væk fra offentlige veje eller køre i områder, der ikke er åbne for almindelig trafik.
 • bruge køretøjet til entreprenørtransport eller transport af varer eller fødevarer, der forårsager ubehagelig lugt eller usædvanlig slitage.
 • brug køretøjet til terrængående kørsel.

12. SKADE

12.1 Brugeren skal straks underrette os om eventuelle skader, tekniske problemer eller ulykker via kontaktoplysningerne i pkt. 1.2. og udfylde en skadesrapport.

12.2 Brugeren bærer det fulde ansvar for brugen af ​​køretøjet i løbet af lejeperioden, indtil køretøjet er afleveret i henhold til pkt. 8.

13. FORSIKRING

13.1 Vi har tegnet en omfattende tredjepartsansvarsforsikring for køretøjerne. I tilfælde af skade skal Brugeren betale forsikringsbeløbet for selvrisiko på maksimalt DKK 5.000, samt eventuelle skader, som ikke er dækket af forsikringen. For glasforsikring er selvrisiko beløbet 1.500 kr.

13.2 I tilfælde af, at du er ansvarlig for et tab eller en skade, og køretøjets forsikring ikke dækker (for eksempel fordi du har kørt under påvirkning af alkohol), skal du holde os og vores Tilknyttede Selskaber skadesløs for skader på køretøjet og for tredjeparters eventuelle krav; til dette formål skal du have tegnet en passende ansvarsforsikring, der dækker din brug af Tjenesten.

13.3 Brugeren skal (alle krav skal opfyldes):

 • straks meddele politiet om tyveri, hærværk og/eller skade på mennesker eller dyr, eller hvis tredjepartsansvar skal klarlægges.
 • indhente navne og adresser på de implicerede parter og eventuelle vidner.
 • afstå fra at indrømme skyld eller ansvar.
 • ikke forlade køretøjet uden at tage forholdsregler for at sikre beskyttelsen af ​​køretøjet.
 • så vidt muligt begrænse skader på køretøjet. Fortsat kørsel efter skaden er indtrådt er kun tilladt med vores forudgående tilladelse.

13.4 Hvis korrekt rapporteringsprocedure ikke følges, og hvis dette resulterer i ekstraom­kostninger for os, kan vi debitere alle sådanne ekstraomkostninger på det debit-/kreditkort, som Brugeren registrerede ved oprettelsen af ​​sin Konto hos os.

14. PERSONDATA

14.1 Vi behandler dine personoplysninger, når du anvender KINTO Flex, herunder lejer en bil via KINTO Flex Tjenesten. I den forbindelse har vi udarbejdet en privatlivspolitik, hvor du blandt andet kan læse om de kategorier af personoplysninger, der behandles om dig, formålet hermed, retsgrundlaget herfor, dine rettigheder m.v. Privatlivspolitikken kan findes her: https://www.kinto-mobility.dk/privatlivspolitik.

15. FORTRYDELSESRET

15.1 Når Brugeren opretter en aftale om leje til eget brug, er sådan aftale om leje af bil i henhold til disse Vilkår omfattet af forbrugeraftaleloven.

15.2 I henhold til forbrugeraftaleloven gælder den almindelige fortrydelsesret ikke for biludlejningsvirksomhed.

16. OPHØR / SLETNING AF KONTO

16.1 En Bruger kan til enhver tid opsige sin KINTO Flex Konto til den 1. i den efterfølgende måned. Brugeren kan deaktivere sin konto uden varsel. Hvis Brugeren har en eller flere aktive lejeaftaler på tidspunktet for Kontoens ophør/de-aktiveringen, skal Brugeren dog betale lejen for de(n) pågældende lejeaftale(r). Medmindre Kontoen er deaktiveret, kan Brugeren fortsætte med at leje køretøjer indtil udløbet af opsigelsesperioden. Eventuelle medlemsgebyrer vil blive opkrævet indtil udløbet af opsigelsesperioden.

17. ÆNDRING

17.1 Vi har ret til at ændre disse Vilkår og prislisten med én måneds forudgående varsel. De ændrede Vilkår og prislister vil gælde for lejeaftaler, der oprettes efter at ændringerne er trådt i kraft. Ændringer vil blive sendt til den e-mailadresse, som Brugeren har registreret i KINTO Flex’s online bestillingssystem ved oprettelsen af kontoen.

18. FEJL OG MANGLER

18.1 Fejl, sammenbrud, ulykker og skader på bilen skal straks rapporteres til os.

18.2 Reparationer må ikke foretages uden vores skriftlig tilladelse.

18.3 Vi har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl og mangler. Skulle sådanne fejl og mangler alligevel opstå, er vi imidlertid ikke ansvarlige herfor og ej heller for eventuelle følger deraf.

18.4 Brugeren kan ikke kræve afhjælpning, omlevering, erstatning eller gøre andre retsmidler gældende i tilfælde af fejl og mangler ved køretøjet.

19. BEGRÆNSNINGER I ANSVAR

19.1 Vi er ikke ansvarlige for tab af eller beskadigelse af, i eller på køretøjet, af eller på varer eller i eller på et tredjepartskøretøj.

19.2 Vi er ikke ansvarlige for personskade eller død relateret til dig eller nogen tredjepart, der opstår som følge af brugen af ​​et køretøj.

19.3 Vi er ikke ansvarlige over for en Bruger i henhold til eller i forbindelse med disse Vilkår, uanset om det gælder erstatning (herunder uagtsomhed), misligholdelse af kontrakten, vildledning eller andet.

19.4 Uanset andre bestemmelser i disse Vilkår udelukker eller begrænser vi dog ikke vores ansvar for:

 • død eller personskade forårsaget af os
 • bedrageri, bedragerisk vildledning, grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse forårsaget af os eller af vores medarbejdere eller agenter, eller
 • tab eller skade, som vi ikke kan begrænse eller udelukke i henhold til obligatorisk gældende lov.

19.5 I intet tilfælde kan vi dog påtage os ansvar for (i) tab af indkomst, driftstab, tab af potentiel forretning, tab eller ødelæggelse af data eller rekonstruktion af data, tab af goodwill, sikkerhedsbrud forårsaget af tredjepartsforstyrrelse af telekommunikation og/eller Internettet, tab af indtægter (hvad enten dette tab er direkte, indirekte eller afledt), (ii) tab eller skade som følge af ansvar over for (a) tredjepart(er) (hvad enten dette tab er direkte, indirekte eller afledt) eller (iii) enhver form for indirekte tab.

19.6 Vores samlede ansvar er under alle omstændigheder begrænset til et beløb på DKK 10.000.

20. FORCE MAJEURE

20.1 Vi er ikke ansvarlige, hvis forsinkelse eller manglende levering skyldes force majeure.

21. SÅDAN GØR DU, HVIS DU VIL KLAGE

21.1 Ønsker du at klage, opfordrer vi dig til at kontakte os skriftligt, hvorefter vi vil behandle din klage.

21.2 Du kan også klage til Center for Klageløsning, c/o Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klage kan også indgives online på www.forbrug.dk. Retten til at klage kan i visse tilfælde være betinget af, at den vare eller ydelse, som du vil klage over, har kostet minimum kr. 1.000. Forbrugerklager kan også indbringes til Center for Klageløsning via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside klagonline.forbrug.dk.

21.3 Forbrugere med bopæl i et andet EU-land kan også klage via EU kommissionens online klage platform: http://ec.europa.eu/odr.

22. TVISTER OG LOVVALG

22.1 Disse Vilkår er underlagt dansk ret og skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Evt. lovvalgsregler, der fører til anvendelse af andet end dansk ret, finder ikke anvendelse.

22.2 Tvister, som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for Retten i Glostrup i første instans med adgang til henvisning og anke i overensstemmelse med retsplejelovens almindelige bestemmelser herom. Sager, som vedrører leje af bil til eget brug, kan dog indbringes for byretten det sted, hvor Brugeren har bopæl.